آرام ولی تنها خونگرمم ولی در مورد نامردی وخیانت به من وحشی میشم
استوری های بیشتر