رضا

Rss
1 دنبال کننده ·0 دنبال شده · 3 پست
رضا
ارسال دیدگاه ...
امضاء: مـــا هیچ نیستیم جـــز سایه ای ز خویش ... آیینِ آینه خود را ندیدن است
رضا
ارسال دیدگاه ...
امضاء: مـــا هیچ نیستیم جـــز سایه ای ز خویش ... آیینِ آینه خود را ندیدن است
رضا
ارسال دیدگاه ...
امضاء: مـــا هیچ نیستیم جـــز سایه ای ز خویش ... آیینِ آینه خود را ندیدن است