رایانه یکی از علایق من بوده و هست، همیشه در حال کسب مهارت در این زمینه می باشم.
  • خوانده شده باسواد در
    Class of
  • دیگر
  • 01/05/1377
  • دنبال شده توسط 1 کاربران
استوری های بیشتر