درباره ی خاصی ندارم.
  • مدیر در
  • تحصیل کرده در لیسانس در
    Class of
  • Other
  • 26/12/1365
  • دنبال می شود توسط 0 نفر
اطلاعات بشتر