دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع صنایع به تکواندو علاقه شدید دارم
  • کارشناس سيستم در
  • خوانده شده دانشجوی کارشناسی ارشد در
    Class of
  • دیگر
  • 12/04/1366
  • دنبال شده توسط 1 کاربران
استوری های بیشتر