• کارشناس فناوری اطلاعات در فدراسیون کشتی
  • تحصیل کرده در مهندس فناوری اطلاعات IT در
    Class of
  • زندگی می کند در تهران
  • از تهران
  • Other
  • 12/11/1370
  • دنبال می شود توسط 6 نفر
اطلاعات بشتر