مسعود گودرزی

بروجرد Rss
132 دنبال کننده ·18 دنبال شده · 975 پست

  • زمان ثبت نام: 1389/09/12
  • آخرین بازدید: 1396/04/21
  • آدرس: بروجرد
  • درباره من: <?php class me{ public $firstName; public $lastName; public $about; public function informations() { $this->firstName = 'Masoud'; $this->lastName = 'Goodarzi'; $this->about= 'WEB Designer & PHP Developer'; echo "my name is".$this->$firstname." ".$this->$lastname."& i am a".$this->about."."; } } $me=new me(); $me-> informations() ; ?>
  • جنسیت: مرد