نیل دیزاین

ا-غ / بوکان Rss
1 دنبال کننده ·0 دنبال شده · 1 پست
نیل دیزاین
1 - سه حرف آخر کوروش :
1 - تابوتم را پزشکان حمل کنندتا همه بدانند هیچ طبیبی نمیتواند جلو مرگ را بگیرد . 2 - تمام طلاهایم را در مسیر حرکتم بریزید تا مردم بدانند مال نتوانست نجاتم دهد.
3 - دست هایم را از تابوت بیرون بگذارید تا بدانند که باید با دست خالی رفت ..
ارسال دیدگاه ...
امضاء: