مدیریت
  • مدیریت در
  • تحصیل کرده در لیسانس در
    Class of
  • Other
  • 29/08/1367
  • دنبال می شود توسط 2 نفر
اطلاعات بشتر