• تحصیل کرده در لیسانس الکترونیک >> آماده شدن برای ارشد الکترونیک در
    Class of
  • Other
  • 27/04/1365
  • دنبال می شود توسط 1 نفر
اطلاعات بشتر