حریم خصوصی
  1. هر گونه سرک کشی به حساب کاربران جرم است
  2. انتشار مطالب خصوصی تصاویر و فیلم های خصوصی ممنوع است