هادی

کره زمین Rss
45 followers ·86 following · 1413 posts
هادی
شکوفه های بهاری دوباره می خندند
تبسم گل زیبا به خاطر من و توست تمام چلچله ها، شعر عشق می خوانند
و شعر چلچله ها تنها به خاطر من و توست بدوم صنعت اغراق بنده می گویم
که آفرینش دنیا به خاطر من و توست شعر: علی رفیعی
ارسال دیدگاه ...
امضاء: http://synaa.ir