هادی

کره زمین Rss
45 followers ·86 following · 1413 posts
هادی
به جزازعلےنباشد
به جهان گره‌گشايي
طلب مدداز اوکن
چورسدغم وبلايي
چوبه کارخويش ماني
دررحمت علےزن
به جزاوبه زخم دل‌ها
ننهدکسےدوايي
عیدغدیرمبارک
ارسال دیدگاه ...
امضاء: http://synaa.ir