http://icip.ito.gov.ir/index.php/user/registration/individuals
می توانید با ثبت اطلاعات وب سایت خود در پورتال سازمان فناوری اطلاعات ایران، یا استفاده از این لینک در فهرست سایت های با تخفیف ترافیک قرار بگیرید تا ترافیک سایت شما برای بازدیدکنندگان به صورت نیم بها محاسبه شود.
0 0 دیدگاه ها 0 سهام
لطفا وارد شوید تا بتوانید لایک کنید، به اشتراک بگذارید و دیدگاه ارسال کنید